Onderzoek

Onderzoek

“ZORGHOEVEN”: GROEPSBEHANDELING MET INZET VAN PONY’S VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie toe. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 280.000 mensen die aan dementie lijden; de verwachting is dat dit aantal in de komende 25 jaar zal verdubbelen. Genezen van dementie is nog altijd niet mogelijk; mede daarom is er een toenemende focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Het belang van onderzoek naar dementie is groot. Daarbij gaat het niet alleen om medicijnen; ook is er een groeiende behoefte aan (nieuwe) psychosociale interventies die de psychologische en gedragsmatige symptomen van dementie doen afnemen, en daarmee de kwaliteit van leven doen toenemen. Met het project Zorghoeven willen wij hieraan bijdragen door te onderzoeken op welke manier nieuwe interventies kunnen worden ingezet voor mensen met dementie. Specifiek gaat het in dit onderzoek om een groepsbehandeling met inzet van pony’s.

Personen die in aanmerking komen om mee te doen aan het onderzoek zijn ouderen met dementie die wonen in een verpleeghuis in een landelijke setting, of deelnemen aan dagbehandeling of dagbesteding op een dergelijke locatie. Deelnemers aan het onderzoek krijgen 6 groepssessies met 6 deelnemers. De groepssessies vinden eenmaal per week plaats gedurende 6 weken. Iedere sessie duurt 45-60 minuten en wordt geleid door een psycholoog. De experimentele groep krijgt een activiteit met pony aangeboden, de controlegroep een activiteit zonder pony. Daarnaast is er een wachtlijstgroep van personen die aan geen van beide activiteiten deelnemen.

Pilot

De eerste fase van het onderzoek, de pilotfase, heeft plaatsgevonden op het Zorgerf Buiten-Verblijf in Putten in de periode van juli tot oktober 2020. Hieraan hebben in totaal 28 personen deelgenomen. De resultaten van de pilot wijzen in een positieve richting. Op basis van het geringe aantal deelnemers kunnen hieraan echter nog geen conclusies worden verbonden. Daarom zal in het voorjaar van 2021 een tweede fase van het onderzoek worden uitgevoerd.

Deelname Zorghoeven

Om te komen tot significante resultaten zijn in een tweede fase van het onderzoek grotere aantallen deelnemers nodig. Het Zorgerf Buiten-Verblijf zal opnieuw deelnemen. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar andere zorgboerderijen c.q. landelijk gelegen verpleeghuizen voor mensen met dementie (inwonend of dagbesteding) die bereid zijn om mee te doen aan het onderzoek. Per deelnemende instelling zijn drie groepen van 6 personen nodig, die toegewezen worden aan een experimentele groep, een controlegroep of een wachtlijstgroep. De doorlooptijd van het onderzoek is 6 weken. De voor- en nameting zal begeleid worden door de onderzoeker. Door deelname werkt u mee aan de onderbouwing van mogelijke nieuwe interventies voor ouderen met dementie.

Neem voor meer informatie over deelname contact op met Sieka Bos: info@siekabos.nl of 06 – 5198 9699.

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd door psycholoog Sieka Bos (Ma) onder supervisie van
Prof.dr. M.J. Enders-Slegers van het Instituut voor Antrozoölogie; zie ook www.instituutvoorantrozoologie.nl en in samenwerking met het Zorgerf Buiten-Verblijf in Putten.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Gelukkig Ouder Worden.